Prevádzkovateľom osobných údajov

Technologies Unions Slovakia, odborová organizácia, so sídlom Tupého 13161/51A, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 449 002, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií MV SR, registračné číslo VVS/1-2200/90-3407 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Daniel Andráško, , +421 907 941 161

 

Právny rámec spracúvania osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov (kontaktný formulár) v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu ( 237 až § 239 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

Účelom spracúvania osobných údajov

 • Kontaktný formulár;
 • Členstvo v odborovej organizácii Prevádzkovateľa;
 • Výkon oprávnení odborovej organizácie voči zamestnávateľovi súvisiacich s právom na prerokovanie, informácie, kontrolnú činnosť a spolurozhodovanie v súlade so Zákonníkom práce.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, pričom bez ich poskytnutia nie je možné odpovedať na Vašu požiadavku v rámci kontaktného formulára. Na členstvo v odborovej organizácii Prevádzkovateľa sa vyžaduje spracúvanie Vašich osobných údajov v uvedenom rozsahu, nakoľko bez ich poskytnutia Vás nie je možné evidovať ako člena odborovej organizácie a využívať výhody spojené s týmto členstvom. Na tieto účely budeme spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, badge číslo, email, prístupové heslo do členskej zóny, dátum narodenia, dátum začiatku pracovného pomeru v Dell s.r.o., prípadne aj informáciu o materskej dovolenke / LOA.

 

Príjemcom osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje tretím subjektom, avšak v odôvodnených prípadoch ich má povinnosť poskytovať zamestnávateľovi - Dell s.r.o., popri ktorom pôsobí Prevádzkovateľ v postavení odborovej organizácie (v zmysle Zákonníka práce), prípadne aj iným subjektom v súlade s činnosťou odborovej organizácie (advokát, účtovník, súdy, polícia, atď.).

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. V prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu, budú spracúvané po dobu, na ktorú je súhlas udelený. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ  bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie. V prípadoch, kedy v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a/alebo GDPR Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu a na účely tak ako je uvedené vyššie, zlikviduje (vymaže) Vaše osobné údaje ihneď po tom, ak už nie je možné využiť osobné údaje na účel, na ktorý boli získané, pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.). V prípade kontaktovania nás prostredníctvom kontaktného formulára, budú Vaše osobné údaje spracúvane počas doby zodpovedania Vašej požiadavky, pričom po vybavení požiadavky budú zlikvidované.

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevyužíva automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a GDPR tieto práva:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom za podmienok stanovených zákonom o ochrane osobných údajov,
 2. právo na opravu spracúvaných osobných údajov,
 3. právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým prevádzkovateľovi udelila,
 4. podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
 5. právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje dotknutej osoby chrániť, zamedziť neoprávneného prístupu k nim, a po uplynutí doby ich uchovávania uloženej zákonom alebo zániku účelu ich spracovania zabezpečiť ich následnú likvidáciu (vymazanie).