Milí priatelia, dnes by sme sa s vami radi podelili o zaujímavé poznatky týkajúce sa vývoja odborovej organizovanosti v Európe. Z textu, ktorý sme pre vás analyzovali, sme vybrali 10 kľúčových bodov, ktoré nám pomáhajú osvetliť výzvy, s ktorými sa odborové organizácie v Európe stretávajú.

Vývoj odborovej organizovanosti v Európe: Bol zaznamenaný pokles členov a to v dôsledku rôznych faktorov. Na riešenie tohto problému odbory využívajú špecifické stratégie, pričom úspech týchto stratégií sa líši na základe krajín, v ktorých odbory pôsobia.

Faktory ovplyvňujúce organizovanosť: Medzi faktory, ktoré najviac ovplyvňujú organizovanosť odborov patria štrukturálne zmeny v pracovnom prostredí, politicko-ekonomické okolnosti a demografické trendy. Odborové hnutia sa snažia prispôsobiť týmto faktorom a vyvinúť špecifické taktiky na zvýšenie svojej členskej základne.

Rozdiely medzi krajinami: Výrazné rozdiely v organizovanosti odborov sa prejavujú na viacerých úrovniach, vrátane úrovne odborovej organizovanosti, stupňa centralizácie pri kolektívnom vyjednávaní, interakcie medzi odbormi a zamestnávateľom. Patria sem aj ekonomické ukazovatele ako konkurencieschopnosť a nezamestnanosť. Tieto rozdiely sú ovplyvnené historickými, politickými a sociálno-ekonomickými faktormi v jednotlivých krajinách.

Vplyv globalizácie: Globalizácia ovplyvňuje schopnosť odborov regulovať pracovné podmienky a zamestnanosť na národnej úrovni. Tradičné sociálne dialógy sú oslabované vplyvom globalizačných trendov, následkom čoho je nutné vytváranie nových stratégií.

Stratégia revitalizácie: Odbory reagujú na pokles organizovanosti stratégiou zameranou na pracovníkov na periférii, čo zahŕňa aj ženy a mladých pracujúcich. Tieto snahy o revitalizáciu majú za cieľ zastaviť pokles členstva a posilniť odborovú organizáciu.

Súčasný stav členstva: „Členstvo v odboroch v 32 európskych krajinách v roku 2000 tvorilo 45,7 milióna ľudí. V roku 2016 členstvo v odboroch v týchto krajinách kleslo na 43,4 milióna ľudí.“ Napriek poklesu členskej základne sú odbory stále hromadnými organizáciami s najväčším dosahom z pohľadu dobrovoľnosti vstupu do organizácie. To dokazuje, že odbory sú stále relevantnými aktérmi v spoločnosti s významným politickým vplyvom.

Vplyv inštitúcií a politických preferencií: Inštitúcie pracovného trhu a politické preferencie zamestnancov majú významný vplyv na odborovú organizovanosť. Inštitúcie pracovného trhu, ako je poisťovací systém nezamestnanosti, môžu výrazne ovplyvniť odborovú organizovanosť. Konkrétne sa spomína príklad tzv. „gentského systému“, kde odbory participujú na vyplácaní verejného poistenia. Týmto spôsobom sa aktívne snažia zvýšiť svoju členskú základňu. To znamená, že keď pracovníci prispievajú do poisťovacieho systému nezamestnanosti, odbory sa stávajú súčasťou tohto procesu a môžu priamo ovplyvňovať jeho fungovanie. Táto účasť zvyčajne prispieva k vyššej odborovej organizovanosti, pretože pracovníci vidia odbory ako relevantný aktér a zdroj pomoci v prípade nezamestnanosti.

Rola odborov vo verejnom sektore: Vďaka tomu, že odbory majú napr. v sektoroch zdravotníctva a školstva vysokú organizovanosť, majú väčší vplyv na rozhodovacie procesy a politiky, ktoré sa týkajú pracovníkov v týchto oblastiach. Ich schopnosť efektívne komunikovať a vyjednávať s vládnymi inštitúciami alebo zamestnávateľmi umožňuje odborom presadzovať lepšie pracovné podmienky, mzdy a sociálne výhody pre svojich členov.

Rozdiel medzi veľkými a malými podnikmi: Vyššia organizovanosť v stredných a väčších podnikoch naznačuje, že odbory majú väčší dosah v týchto oblastiach. To môže byť spôsobené väčšou informovanosťou a väčšou silou pri kolektívnom vyjednávaní.

Perspektívy budúcnosti: Diskusie o budúcnosti odborov zahŕňajú rôzne scenáre, ako je pokles, dualizácia, substitúcia a revitalizácia. Je potrebné zohľadňovať, že rôzne odborové organizácie v rôznych krajinách môžu zvoliť rôzne prístupy na základe svojich špecifických okolností.

Zdrojový dokument : https://www.fsr.gov.sk/wp-content/uploads/2023/01/PKSD-AV09_Bariery_clenstva_v_odboroch_2.pdf?csrt=2340827581453192381

Nadštandardný servis pre našich členov

Bezplatné právne poradenstvo, bezplatné právne zastupovanie alebo sociálna výpomoc v ťaživých životných situáciách.

Presadzovanie požiadaviek

Členstvo v organizovanom kolektíve, ktoré zabezpečuje ochranu Vašich záujmov a presadzovanie požiadaviek, ktoré budú vyplývať z kolektívneho vyjednávania a ktoré sú dnes štandardom v iných krajinách EÚ.

Členstvo v organizovanom kolektíve

Napomáha presadeniu spoločných cieľov pre zamestnancov.

Finančná podpora odborov

Moje vložené prostriedky sa mi budú akumulovať a zhodnocovať. Ak sa ocitnem v krízovej situácii, budem ich môcť za jasne stanovených podmienok čerpať.

Odoberať informácie

* povinné pole

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov v rozsahu:

Odber môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.