Je nutné vážiť všetky faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú pracovný výkon zamestnancov pričom sa príznaky môžu týkať taktiež aj zamestnanca z oblasti IT. Finančné ohodnotenie nie je jediným faktorom, ktorý vplýva na spokojnosť zamestnancov. Je potrebné hovoriť o iných príčinách, ktoré sa v súvislosti so mzdami vôbec nespájajú a to najmä nadmerné pracovné zaťaženie, nevhodné pracovné prostredie, či nedostatočná podpora nadriadených.

Tu vstupuje do hry odborová organizácia, ktorá bojuje za práva pracovníkov a za zlepšenie ich pracovných a tým aj životných podmienok. Odborové organizácie majú zväčša silnejšiu pozíciu než jednotlivci v rámci rokovaní so zamestnávateľom. Tým, že sa stanete súčasťou odborovej organizácie napomáhate k zlepšeniu pracovných podmienok a skvalitneniu svojho života.

Aké boli vlastne prvotné ciele Technologies Unions Slovakia?

Čiastočne platený sabatikal
Zamestnanci v IT sektore čelia rýchlym zmenám a vysokej konkurencii nakoľko odvetvie je inovatívne a rýchlo sa meniace, pričom si neustále vyžaduje prispôsobovanie sa a učenie sa novým technologickým postupom či nástrojom, čo zvyšuje pracovný tlak na jednotlivých zamestnancov. Tí následne musia plniť aj vysoké očakávania v súvislosti s výkonom svojej práce pričom by svoj výkon mali podávať rýchlo a efektívne. Toto môže mať za následok určitú nerovnováhu medzi prácou a súkromím. Navyše je IT práca ekvivalentom sedavého životného štýlu, čo priamo vplýva na fyzické a duševné zdravie.

Vyhorenie je stav únavy, ktorá sa prejaví na fyzickej, duševnej aj emocionálnej úrovni. Môže byť pritom spôsobená nadmerným stresom, nedostatkom spokojnosti z práce či nadmerným pracovným zaťažením. Pokiaľ sa tieto príznaky spájajú s pracovným prostredím, môže to byť dôsledok nadmernej pracovnej záťaže. Preto je dôležité informovať svojho nadriadeného a spojiť sa s odborníkom v oblasti duševného zdravia, ktorý zabezpečí správnu podporu a liečbu.

Technologies Unions Slovakia v tejto súvislosti navrhuje čiastočný sabatikal a to po dobu 6 mesiacov. Ak by firma bola schopná poskytnúť sabatikal ten by pokryl základné životné náklady a jednoznačne by prispieval k dobrej psychickej či fyzickej pohode svojich zamestnancov za predpokladu, že zamestnanec sa vráti po sabatikale na svoje pracovné miesto.

Spravodlivé odstupné
V súvislosti s rokovaniami so zamestnávateľom sa stretáme s rôznymi zmenami, ktoré sa snažíme svojou činnosťou presadiť, pričom v prvom rade myslíme na pozitívny dopad na zamestnancov pri výkone ich práce. Odstupné, vyjednávanie kolektívnej zmluvy, či uvoľňovanie zamestnancov na výkon odborárskej činnosti. Aj to sú témy, pre ktoré bola Technologies Unions Slovakia založená.

Uvedomujeme si, že zabezpečenie primeraného odstupného je dôležitá otázka pre našich zamestnancov a ich dlhodobú motiváciu a aj na základe toho zdôrazňujeme, že odstupné vždy bolo a zostáva našou kľúčovou požiadavkou. V Technologies Unions Slovakia veríme, že poskytovanie nadštandardného odstupného je jednoduchý, ale silný spôsob, ako ukázať zamestnancom, že si vážime ich tvrdej práce a oddanosti. Veď to je bežná prax v mnohých iných krajinách a my si myslíme, že slovenskí zamestnanci si to zaslúžia rovnako.

Zdravotná starostlivosť
Okrem plateného sabatikalu a spravodlivého odstupného pre zamestnancov Dell s.r.o. veríme, že kvalitná zdravotná starostlivosť a prevencia predchádzania fyzických a duševných chorôb u našich zamestnancov má zmysel. Už pred dvoma rokmi sme v našom prvom návrhu kolektívnej zmluvy okrem iných požiadaviek navrhovali, aby naša spoločnosť viac investovala do zdravia svojich zamestnancov prostredníctvom rozšírených komplexných zdravotných prehliadok.

Aktívna práca členov odborov môže mať v konečnom dôsledku priamy dopad aj na legislatívne zmeny v oblasti pracovného práva, či tvorbu verejnej politiky. Nie všetkým zamestnávateľom sa však funkčné odbory páčia a to najmä ak sú aktívne a plnia účel, kvôli ktorému ich zamestnanci vytvorili.

Funkčná odborová organizácia má v demokracii svoje nenahraditeľné miesto. Je jej dôležitou súčasťou nakoľko predstavuje hlas zamestnaných – pričom sa snaží, aby ich práva a záujmy boli rešpektované. Odborové organizácie zastupujú počas rokovaní zamestnancov v otázkach mzdy, pracovných podmienok, či ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.

Funkčné odbory pomáhajú zlepšiť samotné procesy demokracie a to práve tým, že podporujú transparentnosť a zodpovednosť pri rozhodovaní. Únie zamestnancov sú prejavom slobody a práva na združovanie.

Aj preto veríme, že má to zmysel !

Nadštandardný servis pre našich členov

Bezplatné právne poradenstvo, bezplatné právne zastupovanie alebo sociálna výpomoc v ťaživých životných situáciách.

Presadzovanie požiadaviek

Členstvo v organizovanom kolektíve, ktoré zabezpečuje ochranu Vašich záujmov a presadzovanie požiadaviek, ktoré budú vyplývať z kolektívneho vyjednávania a ktoré sú dnes štandardom v iných krajinách EÚ.

Členstvo v organizovanom kolektíve

Napomáha presadeniu spoločných cieľov pre zamestnancov.

Finančná podpora odborov

Moje vložené prostriedky sa mi budú akumulovať a zhodnocovať. Ak sa ocitnem v krízovej situácii, budem ich môcť za jasne stanovených podmienok čerpať.

Odoberať informácie

* povinné pole

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov v rozsahu:

Odber môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov. Informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke.